Socialisatie: de vorming van je kind

Doel van het onderwijs (deel 2)

In onze eerdere blog (https://www.pit-ko.nl/nw-26447-7-3930120/nieuws/kwalificatie_en_de_toets_als_kritische_vriend.html) kon je lezen over kwalificatie als een van de doelen van het onderwijs. Daar gingen we onder andere in op de zin en onzin van toetsen. Deze blog gaat over een ander doel: socialisatie. Socialisatie is de vorming van je kind in normen en waarden, tradities en praktijken. Dat gebeurt thuis, in de familie- en vriendenkring, op sportclubs, in de kinderopvang en in het onderwijs. Daar leert je kind naast goed lezen, schrijven en rekenen lid te worden van de maatschappij waarvan hij of zij deel uitmaakt. Hoe gaat dit in zijn werk?

Voorbeeldgedrag

Iedere organisatie heeft een levensbeschouwelijke overtuiging en een missie, visie en kernwaarden. Die komen onder andere tot uiting in het gedrag van de medewerkers van die organisatie. Voorbeeldgedrag is voor socialisatie van onschatbare waarde. Bijvoorbeeld PIT heeft een protestants-christelijke overtuiging. Dat betekent dat PIT de kinderen geloof in zichzelf, zorg voor elkaar en vertrouwen in anderen bij wil brengen. Het betekent ook dat de medewerkers de kinderen leren elkaar te respecteren en te waarderen, vanuit de tradities van het geloof en de normen en waarden in de bijbel. Naast deze tradities zijn er ook andere, eigen tradities die een kindcentrum aan kinderen meegeeft, zoals het ouder-kindfeest, de kijkavond bij een project, het vieren van sinterklaas en de meesters- en juffendag.

Dialoog

Bij socialisatie draait alles om dialoog. Door in een gesprek andere perspectieven te horen, maar ook door deze te zien en te ervaren, leert je kind zijn of haar eigen perspectief te bevragen, soms los te laten en zich te verplaatsen in het perspectief van de ander en daarover verder te praten. Hierdoor ontwikkelt je kind zich tot een onafhankelijk denker die maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken kan benaderen en voor zichzelf daarin verantwoorde keuzes kan maken.

Sociaal vaardig en veilig

Een belangrijk aspect van socialisatie is sociale vaardigheid. Hiervoor is in het onderwijs extra aandacht in de vorm van bijvoorbeeld een kanjertraining, de Vreedzame School en PAD. Bij deze methodes worden de sociaal-emotionele competenties van kinderen vergroot. Daarbij staat de veiligheid van een kind in de groep centraal. Hoe veilig voel ik mij, hoe kan ik leren om hierin te groeien en hoe kan een volwassene mij hierin begeleiden?

Burgerschap

Het onderwijs heeft veel taken en burgerschapsvorming is er een van. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden, houdingen, reflecties en gedragingen van mensen in een democratische samenleving. Burgerschapsvorming wordt verweven in de verschillende onderwijsvakken.

Je kind wordt dus breed gevormd. Hij of zij leert een actieve burger te worden die zich op een positieve manier verhoudt tot anderen. Een prachtig doel om - niet alleen in de kinderopvang en het onderwijs, maar overal - met jou als ouder, je kind en jullie omgeving na te streven. Niet voor niets luidt een Afrikaans gezegde ‘it takes a village to raise a child’!

Naast kwalificatie en socialisatie is ook persoonsvorming een belangrijke onderwijspijler. In een volgende blog lees je hier meer over.

 

social social